brochure newsletter

Jekk Joghgobkom 08.12.2018

CHRISTMASSY CHOCOLATE PROFITEROLES

Makes about 24

Ingredients

For the chocolate profiteroles

125g plain flour

25g cocoa

2 tsp caster sugar

100g butter, in small pieces

3 large eggs, lightly beaten

 

For the filling and topping

300ml whipping cream

1 tbsp icing sugar

2 tbps chestnut puree

1 tbsp Amaretto liquor

200g white chocolate

50g green fondant icing

15g red fondant icing

 

Method

-          Preheat the oven to 220C/Gas7; sift the flour, cocoa and a pinch of salt together and set aside

-          Over a low heat and in a medium pan, gently heat 300ml water, the caster sugar and butter; once the butter has melted, turn the heat up and as soon as the liquid comes to the boil, take the pan off the heat

-          Pour the flour mixture all in one go into the pan, then return the pan to the heat and cook for 1 minute stirring all the time; beat the mixture vigorously for a few minutes, until it comes away from the sides of the pan

-          Take the pan off the heat and cool for 5 minutes; next add the beaten eggs, little by little, making sure the egg is fully absorbed into the dough with each addition; continue beating until you have a thick, glossy paste; leave to cool slightly; put into a large piping bag with a plain nozzle and pipe 24 small balls onto a large, lined baking tray; if you don’t have a piping bag, you can put 24 heaped teaspoonfuls of the mix on the lined tray; smooth out the tops with a damp finger

-          Bake the profiteroles for 25 minutes until puffed and risen, then remove from the oven; halve them and return to the oven for another 10 minutes; take out of the oven and leave to cool on a wire rack

-          In a bowl, whip the cream with the icing sugar, chestnut puree and amaretto; place mixture into a piping bag and fill each profiterole

-          Melt the white chocolate in a bowl over a pan of barely simmering water or in 10 second bursts in the microwave; spoon a little of the chocolate over each profiterole and leave them to set in the fridge for 30 minutes

-          To decorate, roll out the green icing and cut out 48 small holly leaves; roll out some tiny red berries from the red icing; use these decorations to top each profiterole

 

PROFITEROLES TAC-CIKKULATA TAL-MILIED

Tohrog madwar 24

Ghak profiteroles tac-cikkulata

125g dqiq plain

25g trab tal-kokodina

2 kuccarini zokkor fin

100g butir, imqatta’f’dadi

3 bajdiet kbar, imhabbtin ftit

Ghal mili u l-wicc

300ml krema

Mgharfa icing sugar

2 imgharef puree tal-qastan

Mgharfa liquor tal-lewz

200g cikkulata bajda

50g fondant icing ahdar

15g fondant icing ahmar

-          Sahhan il-forn ghal 220C/Gas7; gharbel id-dqiq, il-kokodina u ponta melh flimkien u hallihom f’genb

-          Go borma zghira u fuq nar medju, sahhan 300ml ilma, z-zokkor u l-butir; meta jdub il-butir, gholli n-nar u meta l-likwidu jiftah jaghli, nehhi l-borma minn fuq in-nar

-          Ferragh it-tahlita tad-dqiq kollha f’daqqa gol-borma, imbaghad erga poggi fuq in-nar u sajjar ghal minuta, filwaqt li thawwad il-hin kollu; habbat bil qawwi ghal ftit minuti, sakemm it-tahlita tinqala mill-gnub tal-borma

-          Nehhi l-borma minn fuq in-nar u halli t-tahlita tiksah ghal 5 minuti; zid il-bajd ftit, ftit; oqghod attenta li l-bajd jithallat sew kull darba; kompli habbat sakemm ikollok paste maghquda u tleqq; halliha tiksah ftit; poggi go piping bag biz-zennuna plain u ippajpja 24 ballun zghir fuq dixx tal-forn kbir u miksi bil-karta; jekk m’ghandekx piping bag, tista tpoggi 24 kuccarini mburgati bit-tahlita, fuq id-dixx; illixxa l-wicc b’sebak nidi

-          Sajjar il-profiteroles ghal 25 minuta sakemm jintefhu u jogholew, imbaghad ohrog minn gol-forn, aqsamhom fi tnejn u erga dahhalhom fil-forn ghal 10 minuti ohra; ohrog minn gol-forn u hallihom jikshu fuq rack tal-wire

-          Habbat go skutella l-krema, l-icing sugar, il-puree tal-qastan u l-amaretto; poggi go piping bag jew uza kuccarina u imla kull profiterole bit-tahlita

-          Dewweb ic-cikkulat go skutella fuq ilma jtektek jew gol-microwave; poggi ftit cikkulata fil-wicc tal’kull profiterole u hallihom jaghqdu gol-fridge ghal 30 minuta

-          Biex iz-zejjen, iftah il-fondant icing ahdar u aqta’madwar 84 weraq tal-holly; ghamel ftit blalen zghar homor bhala zerriegha tal-holly u poggihom mal-weraq fil-wicc ta’kull profiterole